Menu

Vyhľadávanie


Aktuálne

POLROČNÉ DENNÉ ŠTÚDIUM ANGLIČTINY

 

 

Predstavuje denné intenzívne štúdium anglického jazyka, ktoré je určené pre všetky vekové kategórie, najmä tým mladým ľuďom a študentom po maturite, ktorí neboli prijatí na vysokú školu alebo sa len zatiaľ nerozhodli čo ďalej. Výučba je zameraná na rozvíjanie jazykových zručností podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.

Výučba prebieha v priestoroch vybavených modernou didaktickou technikou a skúsenými lektormi.

Dôležitou súčasťou pre úspešné štúdium je systematická domáca príprava a pravidelná dochádzka na vyučovanie. Podmienkou získania Osvedčenia o absolvovaní programu je dochádzka minimálne 75% a 60% úspešnosť v písomnej a ústnej skúške.

 

Štúdium pomôže pripraviť sa na:

 • Štúdium alebo pobyt vzahraničí.
 • Štúdium cudzieho jazyka na vysokých školách.
 • Štúdium vysokoškolského odboru vcudzom jazyku.
 • Prácu vmedzinárodnej spoločnosti, kde je angličtina firemným jazykom.
 • Komunikáciu vangličtine v bežných situáciách každodenného života.
 • Úspešné zloženie Cambridgeských certifikátov zovšeobecného jazyka CAE na úrovni C1 CEFR alebo Business English Certficate -Vantage na úrovni B2 CEFR.

  

Obsah štúdia:

 • Rozvíjanie konverzácie - naučíte sa diskutovať na široké spektrum tém.
 • Najpoužívanejšie frázy adôležité slovné spojenia - budete vedieť používať moderný hovorový jazyk, zorientujete sa vbiznis angličtine abudete pripravení na prácu vmedzinárodnej spoločnosti.
 • Kreatívne hry - zážitkové učenie aučenie hrou.
 • Písanie - naučíte sa formálny aj neformálny štýl písania.
 • Gramatika - osvojíte si správne gramatické tvary pre bežnú komunikáciu.

  

Forma vzdelávania:

Cvičenia, semináre, prednášky.

  

Podmienky prijatia:

Ukončená stredná škola, jazyková úroveň B1/stredne pokročilý alebo B2/pokročilý

  

Rozvrh:

Pondelok až štvrtok v čase od 9,00 do 12,15 (4 vyučovacie hodiny denne).

ÚJOP/CJ CĎV UK si vyhradzujú právo zmeny v organizácií výučby v závislosti od počtu prihlásených študentov.

 

Ukážková hodina ZADARMO: 19. januára 2015 o 13:00

 

Počet vyučovacích hodín spolu: 224 vyučovacích hodín

Uzávierka prihlášok: 30. januára 2015

Začiatok akademického roka: 9.február 2015 (pondelok)

Koniec akademického roka: 28.máj 2015

Prázdniny: 2.3.-6.3.2015 - jarné

                    1.4.-7.4.2015 - veľkonočné

  

Poplatky:     429 €

Cena je konečná a zahŕňa:

 • polročné školné
 • učebnice a študijné materiály
 • poplatok za vstupné otestovanie úrovne

  

Ako sa prihlásite:

 • Vyplníte prihlášku (hypertextový odkaz na prihlášku) na Polročné denné štúdium angličtiny. Vyplnenú apodpísanú prihlášku zašlite poštou alebo prineste osobne na nižšie uvedenú adresu do 30. januára 2015.
 • Po zaregistrovaní prihlášky Vám príde mailom pozvánka na vstupné otestovanie úrovne, ktoré sa bude konať vdňoch 3. a4. februára 2015 (podľa pozvánky).
 • Zúčastníte sa vstupného otestovania úrovne pre vytvorenie homogénnych skupín .
 • Výsledky skúšky budú uverejnené na stránke www.cdvuk.sk/jc ana výveske vpriestoroch školy 5.februára 2015.
 • Uhradíte školné vo výške 429 € do 8. februára 2015.
 • Začiatok vyučovania: 9.februára 2015.

Prihláška

 

Prihlášky posielajte na adresu:

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského

Útvar Cudzie jazyky

Odbojárov 10/a

P. O. BOX 98

820 05  Bratislava 25

 

Kancelária č. 15 (prízemie, vchod z dvora)

tel.: 02/ 5443 3057

e-mail:  jc@rec.uniba.sk

www.cdvuk.sk/jc

© 2006-2010 Centrum ďalšieho vzdelávania UK 
webdizajn a CMS od RIESENIA.com